Empresa

ALTA EMPRESA

Credencials d'accés


Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G62034111 i domicili Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona), delegat de protecció de dades rgdp@tecnocampus.cat; de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades en aquest formulari informa:

Finalitat: Gestionar les ofertes laborals i de pràctiques, tramitar els convenis de cooperació educativa i difondre informació d’interès relacionada amb col·laboracions universitat-empresa.

Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment exprés que atorga l’interessat per mitjà del present formulari, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.

Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Destinataris: No se cediran les dades a uns altres tercers, excepte per obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat.

Drets: L’usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta adreçada, acompanyada d’una fotocòpia del DNI del titular de les dades, a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o al correu electrònic rgdp@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

S'informa la persona interessada que podrà revocar el consentiment de l'enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a rgdp@tecnocampus.cat.